GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W STANOMINIE

INFORMACJA OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna Im.Wisławy Szymborskiej w Stanominie, 78-217 Stanomino 27, e-mail: biblioteka27stanomino@gmail.com, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki, zwana dalej Administratorem lub Biblioteką;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, kontakt pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@ordonotitia.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez administratora czytelników i innych osób korzystających z usług Biblioteki w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów o działalności kulturalnej, w tym działalności bibliotek;
 2. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 3. przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów i zajęć organizowanych w Bibliotece, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w mediach, w tym społecznościowych i na stronie internetowej, które Biblioteka wykorzystuje do promocji swej działalności;
 4. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w celu zapewnienia rezerwacji zamówionych książek lub w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą;
 5. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z organizacją działalności statutowej, nie określonej przepisami prawa lecz realizowanej ze względu na ważny interes publiczny, obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i podpisanych zobowiązań czytelniczych;
 6. przetwarzania danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e) RODO, np. publikacja danych autora lub innej osoby wykonującej świadczenia na rzecz Biblioteki w ramach jej statutowej działalności, tj. opracowania zbiorów, upowszechniania czytelnictwa, promocji czytelnictwa czy innej działalności kulturalnej;
 7. niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem czytelników, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Biblioteki;
 8. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki, w celu promocji jej działalności czytelniczej, kulturalnej, naukowej i informacyjnej w mediach, w tym internetowych, nie będących pod zarządem Biblioteki;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną im.Wisławy Szymborskiej w Stanominie przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych jest Biblioteka, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki, świadczące usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań Biblioteki, wynikających z przepisów prawa bibliotecznego i organizacji działalności kulturalnej oraz przepisów statystycznych.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Bibliotekę z usług serwisów firm Meta, Microsoft i Google na profilach społecznościowych Biblioteki Facebook, Instagram, na komunikatorze MS Teams w MS Office 365 i na konale YouTube na podstawie zgody , wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu lub kanale Biblioteki, w celach promujących wydarzenia Biblioteki i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci:

Może Pan/Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na profilu Facebook, Instagram i MS Teams oraz kanale YouTube Biblioteki przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych ww.serwisów lub bezpośrednio po zalogowaniu się do ww.serwisów i przejściu do profilu społecznościowego lub kanału Biblioteki.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu;
 3. do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych;
 4. przez okres dwóch lat od ostatniej obsługi czytelnika i jego całkowitym rozliczeniu się z Biblioteką, po zakończeniu okresu sprawozdawczego roku, w którym po raz ostatni czytelnik był obsłużony.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 1. wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a);
 2. wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), c), e), f), g) oraz j).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony Biblioteki obsługi czytelniczej, bądź odmowa uczestnictwa w organizowanej imprezie, zajęciach itp., odmowa zawarcia umowy.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, informuję, że:

11) W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe.

12) Źródłem danych zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są: podmioty współpracujące z Biblioteką (ośrodki kultury, szkoły, uczelnie, przedszkola, biblioteki, muzea, fundacje i stowarzyszenia, samorządy terenowe itp.) na podstawie przepisów prawa umów i porozumień przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa, umowami lub porozumieniami o współpracy, na podstawie których promują czytelnictwo, realizują działalność informacyjną i upowszechnianie kultury;

Regulamin korzystania z Fanpage’a

na Facebooku Gminnej Biblioteki Pblicznej im.Wisławy Szymborskiej w Stanominie

§1


1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Fanpage’a na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie z siedzibą w Stanominie, Stanomino 27, 78-217 Stanomino związane z administrowaniem grupą.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Fanpage’a na Facebooku Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując jakiekolwiek czynności w ramach Fanpage’a na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§2

Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Fanpage’a na Faceboku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie;
2. GBP – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie z siedzibą Stanomino 27, 78-217 Stanomino;
3. Fanpage na Facebooku – podstrona na portalu społecznościowym Facebook zarządzaną przez GBP, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=61555791746230&is_tour_completed=true, za pomocą której GBP prowadzi działania promocyjne zmierzające do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności GBP w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez GBP obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Fanpage’a na Facebooku, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach profilu na Facebooku;
5. Treści – wszelkie komentarze, wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Fanpage’a na Facebooku;
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3

1. GBP umożliwia za pomocą Fanpage’a na Facebooku wymianę informacji i doświadczeń związanych z główną działalnością GBP, w tym również dotyczących popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Fanpage’a na Facebooku w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia profilu na Facebooku.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, prawidłowość i kompletność Treści umieszczanych przez niego na Fanpage’a na Facebooku. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za dostarczanie Treści naruszających prawa osób trzecich, ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Fanpage’a na Facebooku, w szczególności do niedostarczania treści mających na celu godzenie w dobre imię oraz wizerunek GBP, oraz niedostarczania Treści naruszających prawa osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
5. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze komercyjnym, reklamowym lub wydarzeń niezwiązanych z głównym celem Fanpage’a na Facebooku. Ponowna publikacja usuniętego wpisu tego samego Użytkownika będzie równoznaczna z zablokowaniem dostępu do Fanpage’a na Facebooku dla tego Użytkownika.
6. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze w szczególności rasistowskim, homofonicznym, seksistowskim, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, czy też zawierające wulgaryzmy.
7. Zabrania się zakładania fałszywych kont lub podszywania pod inne osoby.
8. Każda Treść niezwiązana z głównym celem Fanpage’a na Facebooku może zostać usunięta. GBP zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów naruszających niniejszy Regulamin, jak również wszystkich Treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z prawem, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
9. GBP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a na Facebooku. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na profilu na Facebooku Treści.

§4

1. Administratorem danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników Fanpage’a na Facebooku jest GBP, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez GBP można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ordonotitia.pl.
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane dla prowadzenia działań promocyjnych zmierzających do popularyzacji czytelnictwa tradycyjnego, popularyzacji dóbr kultury oraz aktywizacji społecznej oraz dokumentowania działalności GBP w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz popularyzatorskich do celu wykazania spełniania przez GBP obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o bibliotekach (art. 6 ust.1 lit. e) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Użytkownik może zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w związku z korzystaniem z Fanpage’a na Facebooku na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-stanomino.pl.
5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Facebook jako administratora danych osobowych użytkowników portalu Facebook i usługobiorców produktów Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.