RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie z siedzibą w Stanominie 27, 78-217 Stanomino.  
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie jest Pan Dariusz Florek – kontakt mailowy iod@ordonotitia
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,c,f RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. ( z późn. zm.) m.im.  w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki. 
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i innych przepisów prawa. 
 5. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 
 2. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.( zgodnie z art. 22 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Korzystanie z uroczystości /wydarzeń organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stanominie i jej filie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie.

Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Udział w uroczystości oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto korzysta z uroczystości organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną uroczystość.

Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia uroczystości oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

Buy now